گالری

پروژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تعدادی از پروژه های انجام شده و در حال انجام توسط شرکت تک صبا، با مواد استاری استون (STS) به شرح ذیل می باشد.

 

 
©2011-2012 taksab.com    ,  Designed by 7shahr.com  All rights reserved